Gå til hovedinnhold

Hvordan forske på ungdomskultur

Foto: www.maxpixel.net
Prosjektet Auditolocomotiv vil undersøke ungdoms digitale kultur gjennom å involvere elever i et kunstprosjekt der de bringer inn elementer fra sine egne livsverdener.

Livsverden (tysk Lebenswelt) er et begrep som betegner den konkrete verden som hver av oss lever i. Begrepet ble klarest utviklet i fenomenologien, først av Edmund Husserl, som så livsverden som den individuelle bevissthetens levende horisont.

Ungdomskultur og skole kan ses som motsetninger. Gert Biesta (2013) er en utdanningsforsker som ser undervisning som noe som kommer radikalt fra utsiden. Den tyske skoleforskeren Thomas Ziehe (2001) er inne på noe av det samme når han understreker betydningen av at skolen tilfører noe annet enn det som allerede ligger innenfor elevens erfaringsverden.

Thomas Ziehe legger vekt på at barn og unge i mindre grad enn tidligere forholder seg til felles normer og referanser.

– Tidligere ble finkulturen sett på som spesiell. Et tak over samfunnet, som alle var forventet å strebe etter. I dag er populærkulturen fullt ut akseptert i alle samfunnslag, og finkulturen ses som noe for de spesielle. Hvis man ikke er interessert i finkulturen, forventes det ikke, at man er opptatt av den. Det er noe, man kan velge selv, sier Thomas Ziehe til det danske tidsskriftet Socialpaedagogen.

I prosjektet Auditolocomotiv får dette konskvenser: vi ønsker å utforske barn og unges digitale kultur gjennom en serie intervensjoner. Gjennom hver intervensjon skal elever på ulike klassetrinn delta i utviklingen av et kunstprosjekt. Det barn og unge selv bringer inn er det sentrale og det legges til rette for at deres eksisterende digitale praksis og personlige livsverdener kan komme til syne gjennom ideutvikling og verk som skal lages. 

De personlige livsverdenene er forstått slik som Thomas Ziehe beskriver; flytende enheter hvor symboler ikke er selvoppfunnede, men livsnære. De er et selektivt utsnitt av virkeligheten og stykket sammen gjennom egne preferanser og vaner. 

Vi vil samle informasjon og data gjennom selve den kunstneriske prosessen, fremfor tradisjonell observasjon, monitorering og undersøkelser. Vår tilnærming er preget av en forståelse for kunst som utforsker verden og utvider kulturens horisont og et syn på barn og unges estetiske praksiser som noe som vanskelig kan utforskes og forstås med det tradisjonelle “objektive” forskerblikket.
  • Biesta, G. (2013) Å snakke «pedagogikk» til «education»: – Internasjonalisering og problemet med konseptuell hegemoni i studiet av pedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift 97(3).
  • Ziehe, T. (2001). De personlige livsverdeners dominans. Ændret ungdomsmentalitet og skolens anstrengelser. Uddannelse, 10.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Auditolocomotiv

Prosjektet var (i søknaden som fikk avslag fra Kulturrådet) tenkt som møter mellom mellom det lydlige – audio – og det fysisk, programmerte – automaton – stedet i bevegelse – locomotion. Derfor Auditolocomotiv.

Se hvordan én "tapning" av prosjektet endte opp i praksis.

SKULPTURELT
Mekaniske artefakter med definerte, bevegelige funksjoner (Automatoner) er en fin måte å bygge bro mellom kunst, skulptur, teater, mekanikk, matematikk og koding. Måten å jobbe på er leken og utprøvende og gir på den måten positive  og innovative møter med teknologi. Hvis vi vil at elever skal forstå betydningen av de teknologiene som omgir oss i hverdagen er digitale automatoner en ideell måte å introdusere de grunnleggende konseptene og sammenhengene mellom det digitale og det fysiske.

Vi bygger i pappmache, om ikke resultatene blir helt som dette. Her er hensikten at deltakerne former sine digitale inspirasjonskilder i en fysisk, tredimensjonal form:Arbeid med papir hadde større plass tidlige…

The Euclidean Algorithm Generates Traditional Musical Rhythms

The Euclidean Algorithm Generates Traditional Musical Rhythms by Godfried Toussaint.The Euclidean algorithm (which comes down to us from Euclid’s Elements) computes the greatest common divisor of two given integers. It is shown here that the structure of the Euclidean algorithm may be used to generate, very efficiently, a large family of rhythms used as timelines (ostinatos), in sub-Saharan African music in particular, and world music in general. These rhythms, here dubbed Euclidean rhythms, have the property that their onset patterns are distributed as evenly as possible. Euclidean rhythms also find application in nuclear physics accelerators and in computer science, and are closely related to several families of words and sequences of interest in the study of the combinatorics of words, such as Euclidean strings, to which the Euclidean rhythms are compared.


En liten test:

Papirfigurer – pappsløyd

Papir er et rimelig, svært fleksibelt og ikke minst allsidig materiale med et relativt lite negativt avtrykk på miljøet. Å lære seg å bruke dette på en konstruktiv måte har dermed i seg selv verdi.

Papir kan bruks til å lage avanserte skulpturer. Til høyre Modell für "Konstruktiver Torso", av Naum Gabo fra 1917/18", hvor en organiske form er skapt ved hjelp av rene flater.

Videre lar vi oss inspirere av den tradisjonen som fremdeles er levende i sørlige deler av Europa, f eks i form av den spanske fiestaen med store pappirfigurer som en sentral del av opptog og fest. Ikke minst fordi denne tradisjonen tar opp i seg samtidens kultur og kritikk av den politiske og økonomiske eliten.

Samtidig er tradisjonen med å bygge i papp og papir nært knyttet til den norske skolen. ikke minst tidligere, da materialkostnader var av stor betydning. I dag kan papp og papir være en fin måte å tenke og handle i forhold til resirkulering og gjenbruk.

Nedenfor en rekke bilder av studentarbei…